Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

на

OGLEDAI.COM

http://www.imoti.net/i/spacer.gif

 

Цялата информация, съставянето и подредбата на OGLEDAI.COM, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка неправомерна употреба на информация- публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на ogledai.com; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда; и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (наричани по-долу УСЛОВИЯТА) уреждат взаимоотношенията между “Ай Джи Тийм” ООД (наричани по-долу OGLEDAI.COM) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /регистрирани и нерегистрирани/ на Интернет сайта на OGLEDAI.COM.

 

“Ай Джи Тийм” ООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище гр. София, ЕИК 201557246.

 

ДЕФИНИЦИИ:

 

УЕБСАЙТ – обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси;

 

OGLEDAI.COM – уебсайт  собственост на “Ай Джи Тийм” ООД, посредством който на Потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия;

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – всички регистрирани и нерегистрирани ползватели на УСЛУГИТЕ;

 

УСЛОВИЯТА – Общи условия за ползване на услугите на OGLEDAI.COM;

 

УСЛУГИТЕ – достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, безплатни обяви, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения, новини и рекламни карета;

 

ЛИЧНИ ДАННИ – всички лични данни съгласно Закона за защита на личните данни  /Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г./;

 

СЪДЪРЖАНИЕ – информацията, данните, текст, видео, фотографии, интерактивни панорами или всякакви други материали публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

 

1.1. OGLEDAI.COM  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, безплатни обяви, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

 

1.2. OGLEDAI.COM предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

 

- УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. OGLEDAI.COM не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://ogledai.com/terms

- При използване УСЛУГИТЕ на OGLEDAI.COM ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да спазват настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

- С кликване върху който и да линк, бутон или приложение находящи се на Интернет страницата на OGLEDAI.COM, потребителят, независимо дали се е регистрирал или не, декларира, че е съгласен с УСЛОВИЯТА  и се задължава да ги спазва. УСЛОВИЯТА  са публикувани на видно място в Интернет страницата на OGLEDAI.COM и са достояние на всеки потребител.

 

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че OGLEDAI.COM не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ. OGLEDAI.COM само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

 

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на OGLEDAI.COM ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

 

- да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

- да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

- В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, OGLEDAI.COM има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия e-mail адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

- С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ OGLEDAI.COM уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

 

 

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА OGLEDAI.COM

 

4.1. Съобразно Закона за защита на личните данни  /Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г./ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на OGLEDAI.COM при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

 

4.2. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име (ID) и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от “Ай Джи Тийм” ООД по електронен път.

 

4.3. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от OGLEDAI.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.

 

4.4.  OGLEDAI.COM изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

4.5. OGLEDAI.COM си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

4.6. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

 

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

 

5.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на OGLEDAI.COM, след като извърши процеса на регистрация.

 

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

 

5.3.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно OGLEDAI.COM за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ, ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (logoff) в края на всяка сесия (след използването им).

 

5.4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, OGLEDAI.COM ще генерира автоматично нови на регистрирания от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail или мобилен телефон през системата за регистрация.

 

5.5. OGLEDAI.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните, текст, видео, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

 

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за предаваното СЪДЪРЖАНИЕ чрез УСЛУГАТА. OGLEDAI.COM не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпространявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

 

6.3. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства OGLEDAI.COM няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

 

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на OGLEDAI.COM, за да:

- формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

- причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

- се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на OGLEDAI.COM, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

- фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ; да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна;

- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junkmail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

- да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

- да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;

- да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

- да преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

- да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

 

7. ДРУГИ

 

7.1. OGLEDAI.COM има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

 

7.2. OGLEDAI.COM си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

 

7.3. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на OGLEDAI.COM, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

7.4. OGLEDAI.COM си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 6 месеца и няма активни услуги, както и да изтрие обявите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не са подновявани в продължение на 6 месеца. OGLEDAI.COM си запазва по всяко време правото да отнеме правата за публикуване на обяви в случай на нарушения на потребителското споразумение.

 

7.5. Правила за предлагане на оферти и друга информация в OGLEDAI.COM:

 

- Забранява се публикуването на несъществуващи или неактуални оферти, които са за имоти, които не се предлагат за продажба или наем, а са измислени или с невярно съдържание. Потребителите имат право да предлагат оферта само в съответната категория. Забранено е публикуването на оферти в грешна категория /оферти за  продажба в категория наеми и др./.

- Забранява се дублиране на оферти от един и същ участник. Участниците имат право да предлагат оферта само по един път в съответната категория.

- При публикуване на оферти, които са без акт 16 е задължително да се въведе и датата на завършване на имота.

- Потребителите нямат право да включват в описанието на офертата или снимките към нея текстове, препратки към сайтове или графики с рекламен характер. Възможна е реклама на фирмата според тарифата за реклама на портала OGLEDAI.COM на местата, определени за реклама.

- Всеки потребител, който желае да публикува оферта е задължен да създаде личен акаунт. Всеки акаунт може да се използва само от едно лице. Регистрацията на акаунт е безплатна. OGLEDAI.COM има правото да изтрие всеки акаунт, който се ползва от няколко лица. Може да бъде създаден фирмен акаунт, който управлява няколко вече съществуващи потребителски акаунта. Информацията за контакти на всеки акаунт се изписва автоматично под всяка оферта. Въвеждането на координати и друга информация в мястото за описание на офертата не е разрешено.

 

Мерки по отношение на нарушителите:

 

- OGLEDAI.COM има правото да изтрие всяка информация, оферта или акаунт, които нарушават тези правила.

 

OGLEDAI.COM си запазва правото да откаже заснемане на имот, който вече е бил заснет за друга агенция.


- OGLEDAI.COM си запазва правото да свали обява за недвижим имот, която съдържа непълна, неточна и/или подвеждаща информация относно недвижимия имот.


- OGLEDAI.COM си запазва правото да свали обява за недвижим имот, в случай, че установи, че агенцията, за която е заснет имотът, няма право да го предлага.

 

OGLEDAI.COM не гарантира, че потокът информация към и от OGLEDAI.COM няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява съгласно международния SSL сертификат.
 

8. Настоящите УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни по всяко време от OGLEDAI.COM с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

9. OGLEDAI.COM си запазва правото да променя УСЛОВИЯТА по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на OGLEDAI.COM и влизат в сила от деня на поместването им там. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 

10.  За всички неуредени в настоящите УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

 

11. Всички възникнали спорове в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ и OGLEDAI.COM се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища съобразно приложимото в Р. България законодателство.

 

Последна актуализация на 08/06/2014 г.